NEWPATH

- Nye veier mot et lavkarbonsamfunn. Verdikjeden for kjøtt og meieriprodukter som interessefellesskap (2014-2017).

Dersom Norge skal kunne overholde sine klimapolitiske forpliktelser er overgangen til et mindre karbonintensivt samfunn viktig. Dette er imidlertid utfordrende fordi vi på en rekke områder har utviklet stiavhengighet som følge av sosial og kulturell fastl åsing, eller lock-ins. I NEWPATH vil vi studere lock-ins og stiavhengighet i verdikjeden for kjøtt og meieriprodukter. Dette er en viktig verdikjede for landbruket og samfunnet for øvrig, grunnet sin betydning for levende og bærekraftige bygder, økt ette rspørsel etter kjøtt og kravet om kutt i klimagassutslipp fra produksjonen. NEWPATH vil se nærmere på hvordan stiavhengighet bidrar til å begrense endringer som muliggjør produksjon med et lavere karbonavtrykk. Prosjektet baserer seg på agentbasert modell ering (agent-based modelling), som anses å være fruktbar for å studere og forstå sosiale mekanismer, prosesser og samhandlingsmønstre mellom agenter i et system. Innledningsvis vil samfunnsvitere med erfaring fra landbruks- og matstudier, økonomi og verd ikjedeanalyser kartlegge verdikjedens aktører, mekanismer og funksjoner. Basert på denne kartleggingen vil prosjektet identifisere områder eller koblinger der fastlåsing (lock-ins) gjør det vanskelig å bryte ut av stiavhengighet. Dette vil danne grunnlag for utvikling av en agentbasert modell og munne ut scenarier som beskriver mulige endringsalternativer. Scenariene vil bli presentert for verdikjedens ulike aktører og interessegrupper med tanke på respons knyttet til hvilke endringsalternativer som kan v ære aktuelle eller sannsynlige. Hvilke aktører, eller deler av systemet, må det fokuseres på for å oppnå ønsket systemendring? Hvilke fastlåste prosesser eller samhandlingsmønstre må endres for å kunne bryte ut av (eventuell) stiavhengighet? Avslutningsvi s vil vi foreslå endringer i politikk og virkemiddelbruk med tanke på utvikling i en mindre karbonintensiv retning.

NEWPATH: New Pathways to a low carbon society: exploring the beef/dairy system as a ‘community of interest’. (2014-2017)

Primary and secondary objectives of the project

The overall objective of NEWPATH is to promote social transformation to a low-carbon society in Norway through ‘unlocking’ path dependency in an agricultural value chain. More explicitly the objectives are:

  1. To use an interdisciplinary approach to understand path-dependency, lock-in and the interactions between individuals in a community of interest centered around the beef/dairy value chain.
  2. To develop a model which includes interactions among multiple agents to study lock-ins and transformations of complex systems with producers, supporting businesses, retailers and consumers.
  3. To develop possible policy responses for the unlocking of identified lock-in situations within the community of interest (to change the possible path dependency).

Project summary

The White Paper on climate change (Report No. 21 (2011-2012)) and the 2012 climate agreement in Stortinget (Innst. 390 S (2011-2012) require a commitment to radical reduction of greenhouse gas emissions, involving every level of society. However, there is a lack of research addressing the underlying framework conditions and policy instruments that currently lock social-systems into carbon intensive development pathways. NEWPATH examines the case of path dependency and lock-in in the beef/dairy value chain in Norway as a ‘community of interest’. Beef/dairy is important because of its connection with sustainable rural communities, the growing demand for beef in Norway, and the targeting of the sector by the authorities for considerable emission cuts. We take a value chain perspective in order to explore how other sectors ranging from transport to consumers create path-dependencies within the production system. NEWPATH takes an interdisciplinary approach to addressing this issue. In particular, social research advised by actor network and convention theories is used to generate qualitative and quantitative data for the agent-based model that forms the centre of the project. The model will then be used to run scenarios for decreasing carbon output from the beef/dairy value chain through policy mechanisms. Scenario analysis consulting key stakeholders will then be used to explore the wider consequences of such reduction (e.g. economic, environmental, social) and policies to promote transformation suggested. The outcome of NEWPATH will be a better understanding of how lock-in mechanisms may prevent social transformation into low carbon systems and how policy instruments can ‘unlock’ such systems. Because of the scope of the issue (lock-in across the entire chain) and the interdisciplinary nature of the research NEWPATH will meet many challenges. However, the outcome will be essential knowledge for meeting Norway’s climate change obligations over the coming decades.

Melkespann TINE - Foto Janne Sandvik